<<<  INFORMACJE  DLA  RODZICÓW  >>>


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2021/2022
15.10.2021 ; 12.11.2021 ; 7.01.2022 ; 24.05.2022 ; 25.05.2022 ; 26.05.2022 ; 17.06.2022 ; 23.06.2022


 

Powrót dzieci do szkoły: ważne informacje dla rodziców.

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub
   w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 • Osoby wchodzące do budynku szkoły muszą skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk oraz muszą mieć zasłonięte usta i nos.
 • Do budynku wchodzą tylko opiekunowie dzieci z oddziału przedszkolnego.
 • Opiekunowie dzieci z oddziału przedszkolnego odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: 1 opiekun
   z dzieckiem/dziećmi, dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m.
 •  Ograniczone jest przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych).
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów
   o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). Rodzice są zobowiązani do podania dwóch numerów telefonów kontaktowych.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

·         Rodzice/opiekunowie dzieci mają obowiązek regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny, podkreślania, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie.

·         Rodzice/ opiekunowie powinni zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania przez dziecko twarzy podczas kichania czy kasłania, a także mają obowiązek stosowania podstawowych zasad higieny zalecanych w okresie pandemii koronawirusa COVID-19, ponieważ dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 


                    

Copyright ©  2010  SP Krasne Potockie